​​​​​​W celu uzyskania dostępu do materiałów AMD i zasobów dostępnych w tej witrynie należy przeczytać, zrozumieć i zaakceptować poniższe Warunki i postanowienia („Warunki i postanowienia”). Klikając przycisk „Znam i akceptuję Warunki i postanowienia” poniżej, akceptujesz Warunki i postanowienia, zgadzając się ich przestrzegać i dbając, by przestrzegała ich Twoja firma. Po zaakceptowaniu Warunków i postanowień firma AMD będzie wykorzystywać pliki cookie, aby umożliwić użytkownikom pominięcie tego ekranu podczas pobierania zasobów marki AMD w przyszłości.​

WARUNKI I POSTANOWIENIA​​​

Advanced Micro Devices, Inc. Firma Advanced Micro Devices, Inc. („AMD”) niniejszym udziela wykonawcy („Licencjobiorca”) ograniczonej zgody na wykorzystywanie znaków handlowych firmy AMD lub logotypów firmy AMD i/lub elementów graficznych wymienionych w niniejszym dokumencie (nazywanych łącznie „znakami firmy AMD”) wyłącznie w celach reklamowych, marketingowych, promocyjnych i sprzedaży przez Licencjobiorcę produktów, do których zaliczają się procesory CPU, GPU i APU firmy AMD (każdy z osobna nazywany „procesorem AMD”), oraz zgodnie z zasadami i warunkami ustalonymi poniżej. Zgoda nie dotyczy zastosowania znaków firmy AMD na opakowaniach produktów Licencjobiorcy. Aby móc wykorzystywać znaki firmy AMD na opakowaniach produktów, należy zapoznać się z informacjami podanymi pod adresem ​ www.amd.com/executable_license.

Licencjobiorca musi wyrazić zgodę na poniższe zasady i warunki przed pobraniem, skopiowaniem lub wykorzystaniem znaków firmy AMD. Każde pobranie, skopiowanie lub wykorzystanie znaków oznacza akceptację niniejszych zasad i warunków. W przypadku niezaakceptowania niniejszych zasad i warunków pobieranie, kopiowanie i wykorzystywanie znaków firmy AMD w jakimkolwiek celu jest niedozwolone

I. Wykorzystywanie znaków firmy AMD

 1. Licencjobiorca może wykorzystywać znaki firmy AMD wyłącznie w formie, w jakiej otrzymał je od firmy AMD, w sposób określony przez wytyczne dotyczące marki AMD oraz wytyczne dotyczące emblematów produktów firmy AMD (nazywane łącznie „Wytycznymi dotyczącymi wykorzystywania znaków towarowych firmy AMD”), i jedynie w związku z produktami firmy AMD, które zostały wcześniej zatwierdzone na piśmie przez firmę AMD. Wytyczne dotyczące wykorzystywania znaków handlowych firmy AMD mogą być co pewien czas zmieniane przez firmę AMD, dlatego Licencjobiorca niniejszym zobowiązuje się do posiadania ich najnowszej wersji.
 2. Licencjobiorca musi przestrzegać poniższych zasad i warunków:
  Licencjobiorca będzie wykorzystywał znaki firmy AMD wyłącznie w celach promocyjnych odpowiednich produktów AMD, a nie w celach promocyjnych innych towarów i/lub usług.​
  1. Nazwa, logo firmy lub nazwa produktu Licencjobiorcy musi znajdować się na wszystkich produktach lub związanych z nimi materiałach, na których wykorzystywane są znaki firmy AMD.
  2. Licencjobiorca nie może wykorzystywać znaków firmy AMD jako elementu żadnego innego znaku towarowego, logo lub projektu graficznego, ani jako części nazwy handlowej, nazwy firmy, nazwy konta w mediach społecznościowych lub nazwy domeny.
  3. Licencjobiorca będzie wykorzystywał znaki firmy AMD zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi na obszarze, na którym ich używa.
  4. Licencjobiorca będzie przedstawiał znaki firmy AMD wyłącznie w pozytywnym kontekście i nie będzie wykorzystywał ich w sposób, który w wyłącznej ocenie firmy AMD mógłby (1) przedstawiać w niekorzystnym świetle firmę AMD, jej znaki towarowe, produkty lub usługi; (2) powodować niejasności związane ze źródłem lub sponsorem towarów lub usług Licencjobiorcy oraz w jakikolwiek sposób sugerować odbiorcom, że Licencjobiorca jest oddziałem lub filią firmy AMD; (3) naruszać reputację, zakres działalności, dokonania lub dobra wolę firmy AMD używając znaków firmy AMD, między innymi poprzez wykorzystanie ich w sposób, który mógłby zostać uznany za nieprzyzwoity, pornograficzny, brutalny, w złym guście lub niezgodny z prawem lub zachęcający do działań niezgodnych z prawem.
  5. Licencjobiorca musi poprawić lub zmienić we własnym zakresie wszelkie przejawy wykorzystania znaków firmy AMD, które firma AMD wedle własnego uznania wskaże jako niedokładne, niedopuszczalne, mylące, niesprawiedliwe lub nieprawidłowe.
  6. Licencjobiorca godzi się na to, aby w każdej publikacji lub produkcie wytworzonym albo zleconym do wytworzenia przez Licencjobiorcę, który zawiera dowolne znaki firmy AMD, umieszczać przypis wskazujący, że firma AMD jest właścicielem tych znaków. Informacja taka musi być podana czcionką o zwyczajowo stosowanym w takich przypadkach rozmiarze, który będzie przynajmniej taki sam, jak rozmiar czcionki innych przypisów dotyczących znaków towarowych, graficznych lub logo umieszczonych w tym materiale.
  7. Licencjobiorca potwierdza, że wykorzystanie znaków firmy AMD w żaden sposób nie oznacza sponsorowania lub wspierania firmy, produktów i/lub usług Licencjobiorcy przez firmę AMD. Licencjobiorca nie będzie wykorzystywał znaków firmy AMD w sposób, który sugerowałby sponsorowanie lub wspieranie firmy, produktów i/lub usług Licencjobiorcy przez firmę AMD.
 3. ​Wykorzystując znaki firmy AMD, Licencjobiorca zgadza się utrzymywać poziom jakości produktów porównywalny z obecnym standardem jakości produktów komputerowych obowiązującym w branży. Standardy jakości związane z wykorzystaniem znaków firmy AMD na produktach komputerowych Licencjobiorcy, w których zastosowano produkty firmy AMD, powinny być przynajmniej takie same, jak te stosowane przez Licencjobiorcę do porównywalnych produktów komputerowych, w których nie zastosowano produktów firmy AMD.
 4. W celu uzyskania pisemnej zgody na wykorzystanie znaków firmy AMD (która nie będzie bezzasadnie wstrzymywana), Licencjobiorca dostarczy firmie AMD odpowiednie przykłady produktów, materiałów marketingowych, reklamowych, promocyjnych oraz sprzedażowych opatrzonych znakami firmy AMD co najmniej 10 (dziesięć) dni przed zastosowaniem powyższych produktów lub materiałów. Firma AMD udzieli odpowiedzi w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od otrzymania produktu lub materiału. Brak odpowiedzi NIE OZNACZA jednak zgody. Po otrzymaniu zgody Licencjobiorca będzie musiał przedłożyć dodatkowe próbki, które będą się znacząco różnić od zatwierdzonych wcześniej.
 5. Licencjobiorca rozumie jak duża reputacja związana jest ze znakami firmy AMD oraz akceptuje fakt, że firma AMD jest jedynym i wyłącznym właścicielem tych znaków. Licencjobiorca oświadcza, że nie będzie atakował, podważał ani zgłaszał pretensji do tytułów lub praw wynikających ze znaków firmy AMD, ani wspomagał stron trzecich w takich działaniach w trakcie i po zakończeniu okresu obowiązywania niniejszej umowy.
 6. Licencjobiorca zgadza się bronić, wnosić sprzeciw i zabezpieczać firmę AMD przed roszczeniami, postępowaniami prawnymi, pozwami, stratami, kosztami i kosztami obsługi prawnej na wszystkich poziomach postępowania wynikającego (a) ze złamania przez Licencjobiorcę postanowień niniejszych zasad i warunków użytkowania i/lub (b) z nieuprawnionego lub niedbałego wykorzystywania przez Licencjobiorcę znaków firmy AMD lub znaków handlowych i znaków strony trzeciej.
 7. Licencjobiorca zobowiązuje się natychmiast poinformować firmę AMD o zauważonym nieuprawnionym użyciu znaków firmy AMD. Firma AMD ma prawo, ale nie obowiązek, podjęcia działań przeciwko nieuprawnionemu użytkownikowi.

II. Odszkodowanie i zwolnienie z odpowiedzialności

Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że znaki firmy AMD nie mogą być modyfikowane w celu naruszenia praw autorskich, znaków handlowych lub praw dowolnej osoby bądź podmiotu wynikających z przepisów prawa oraz że żadna z części materiałów wyprodukowanych przez Licencjobiorcę i oznaczonych znakiem firmy AMD nie może w żaden sposób stanowić zniesławienia lub pomówienia ani naruszenia praw, przepisów prawa lub innych przepisów, z których wynikają prawa jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, w tym między innymi prawa do prywatności i urzymania wizerunku. LICENCJOBIORCA ZGADZA SIĘ BRONIĆ, WNOSIĆ SPRZECIW I ZABEZPIECZAĆ FIRMĘ AMD ORAZ JEJ LICENCJODAWCÓW, A TAKŻE JEJ KIEROWNIKÓW, DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW, PARTNERÓW I PRZEDSTAWICIELI PRZED STRATAMI, ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I INNYMI KOSZTAMI (W TYM TAKŻE UZASADNIONYMI KOSZTAMI OBSŁUGI PRAWNEJ) WYNIKAJĄCYMI ZE ZŁAMANIA PRZEZ LICENCJOBIORCĘ ZASAD I WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY, PRODUKTÓW LICENCJOBIORCY LUB INNEGO NIEPRAWIDŁOWEGO WYKORZYSTANIA ZNAKÓW FIRMY AMD.

III. Wyłączenia gwarancji

WSZYSTKIE MATERIAŁY DOSTARCZONE PRZEZ FIRMĘ AMD, W TYM TAKŻE ZNAKI FIRMY AMD, UDOSTĘPNIANE SĄ W FORMIE „TAKIEJ, JAKĄ DOSTARCZONO” I NIE SĄ OBJĘTE ŻADNĄ GWARANCJĄ — DEKLAROWANĄ ANI DOMNIEMANĄ. FIRMA AMD NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZYSTKICH GWARANCJI I WARUNKÓW ZWIĄZANYCH Z MATERIAŁAMI, W TYM TAKŻE WSZYSTKICH GWARANCJI, DEKLAROWANYCH CZY DOMNIEMANYCH, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU ORAZ NIENARUSZALNOŚCI PRAW AUTORSKICH. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA AMD NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY (W TYM MIĘDZY INNYMI SZKODY WYNIKAJĄCEJ Z NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA, UTRATY DANYCH LUB ZYSKÓW) WYNIKAJĄCE Z WYKONYWANIA CZYNNOŚCI UMOWNYCH, ZANIEDBANIA LUB INNYCH DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z DELIKTU, POWSTAŁR NA SKUTEK LUB W ZWIĄZKU Z UŻYCIEM LUB DZIAŁANIEM MATERIAŁÓW Z TEGO SERWERA, NAWET JEŚLI FIRMA AMD ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD.

IV. Rozwiązanie umowy

 1. Nieprzestrzeganie przez Licencjobiorcę zasad i warunków niniejszej umowy będzie skutkowało jej natychmiastowym rozwiązaniem.
 2. Firma AMD zastrzega sobie prawo do wycofania zgody na wykorzystanie znaków firmy AMD wedle własnego uznania.
 3. W chwili wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej umowy prawa i licencje przyznawane Licencjobiorcy na jej mocy wygasają, a Licencjobiorca ma obowiązek natychmiast zaprzestać wykorzystywania znaków firmy AMD.

V. Inne

 1. Wszelkie roszczenia wynikające z lub odnoszące się do niniejszej umowy podlegają i będą interpretowane zgodnie z przepisami prawa materialnego stanu Teksas, bez względu na ewentualne konflikty prawa. Każda ze stron niniejszym poddaje się jurysdykcji sądów stanowych i federalnych hrabstwa Travis oraz Zachodniego Dystryktu stanu Teksas w kwestiach wszystkich postępowań prawnych wynikających z lub związanych z przedmiotem niniejszej umowy. Strony zrzekają się wszelkich sprzeciwów, które mogłyby podważyć takie rozwiązanie.
 2. Jeśli któreś z postanowień niniejszej umowy zostanie uznane przez jakikolwiek właściwy sąd za nieważne lub niewykonalne, fakt taki nie wpływa na pozostałe postanowienia niniejszej umowy.
 3. Brak wyegzekwowania praw nadanych na mocy tej umowy przez którąkolwiek ze stron lub niepodjęcie działań przeciwko drugiej
  stronie w przypadku złamania postanowień niniejszej umowy nie oznacza zrzeczenia się przez tę stronę prawa do podejmowania działań w przypadku złamania postanowień tej umowy w przyszłości.
 4. Niniejsza umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy stronami i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub obecne umowy ustne w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy.

Wszelkie pytania dotyczące zasad i warunków niniejszej umowy należy kierować do działu prawnego firmy AMD pod adresem amd.trademarks@amd.com.

PRZYPISY: