​​​​Bu sitedeki AMD malzemelerine ve varlıklarına erişebilmeniz için AMD Hükümlerini ve Koşullarını ("Hükümler ve Koşullar") okumanız, anladığınızdan emin olmanız ve kabul etmeniz gerekir. Aşağıdaki "Hükümleri ve Koşulları okudum ve kabul ediyorum" düğmesini tıklayarak, bu Hükümleri ve Koşulları kabul etmekte, kendiniz ve şirketiniz adına bu Hükümleri ve Koşulları taahhüt etmektesiniz. Hükümler ve Koşullar kabul edildikten sonra AMD, kullanıcıların gelecekte AMD marka varlıkları indirirken bu ekranı görmemesini sağlamak için Cookies​ kullanır.

HÜKÜMLERİ VE KOŞULLARI

Advanced Micro Devices, Inc. ("AMD"), işbu Sözleşme ile size ("Lisans Sahibi") burada belirtilen AMD Ticari Markalarını veya AMD Logolarını ve/veya görüntülerini (topluca “AMD Markaları”) yalnızca bir AMD CPU, GPU veya APU'sunu (her biri “AMD işlemcisi”) içeren Lisans Sahibi ürünlerinin reklamı, pazarlanması, tanıtımı ve satışı ile bağlantılı olarak ve aşağıda yer alan şartlar ve koşullara uygun olarak kullanmak için sınırlı izin vermektedir.Bu izin, AMD Markalarının Lisans Sahibine ait ürün ambalajlarında kullanımı için geçerli değildir. AMD Markalarını ürün ambalajında kullanmak istiyorsanız, lütfen şu bağlantıyı takip ediniz: ​ www.amd.com/executable_license.

Lisans Sahibi, AMD Markalarını indirmeden, kopyalamadan veya kullanmadan önce bu Sözleşmenin şart ve koşullarını kabul etmelidir. Söz konusu indirme, kopyalama veya kullanma halleri, bu şart ve koşulların kabul edildiğini gösterir. Bu şart ve koşulları kabul etmiyorsanız, AMD Markalarını her ne sebeple olursa olsun indirme, kopyalama veya kullanma yetkiniz yoktur.

I. AMD Markalarının Kullanımı

 1. Lisans Sahibi, AMD Markalarını yalnızca AMD'den alındığı şekilde ve AMD Marka Kılavuzları ve AMD Ürün Rozeti Kılavuzlarına (topluca “AMD Marka Kullanım Kılavuzları”) uygun olarak, sadece AMD'den önceden yazılı onay alınmış AMD ürünleri ile bağlantılı olarak kullanacak ve başka mallar veya hizmetler için kullanmayacaktır. AMD Marka Kullanım Kılavuzları belirli zamanlarda AMD tarafından değişikliğe tabi olup, Lisans Sahibi her zaman en son ve en güncel sürüme sahip olmayı kabul eder.
 2. Lisans Sahibi aşağıdaki şart ve koşullara uyacaktır:
  Lisans Sahibi AMD Markalarını sadece ilgili AMD ürünlerinin tanıtımı ile bağlantılı olarak kullanacak ve başka malları ve/veya hizmetlerin tanıtımı amacıyla kullanmayacaktır.
  1. ​​​​Lisans Sahibinin şirket adı, logosu veya ürün adı, bir AMD Markasının kullanıldığı tüm ürünlerde veya ilgili materyallerde görünecektir.
  2. Lisans Sahibi, AMD Markalarını başka bir marka, logo veya tasarımla birleştiremez veya AMD Markalarını başka bir marka, şirket unvanı, sosyal medya hesap adı veya alan adının parçası olarak kullanamaz.
  3. Lisans Sahibi, AMD Markalarını söz konusu AMD Markalarının kullanılacağı bölge veya bölgelerin yasal şartlarına uygun olarak kullanacaktır.
  4. Lisans Sahibi, AMD Markalarını yalnızca pozitif bir şekilde sergileyecek ve AMD Markalarını hiçbir şekilde, AMD’nin takdir yetkisine göre, (1) AMD, AMD Markaları ya da AMD’nin ürün ve hizmetlerini kötüleyebilecek, (2) Lisans Sahibinin malları veya hizmetlerinin kaynağı veya sponsorluğu konusunda kafa karışıklığı yaratabilecek ya da herhangi bir şekilde insanlar üzerinde Lisans Sahibinin AMD'nin bir bölümü veya bağlı şirketi olduğu gibi bir izlenim yaratabilecek ya da (3) AMD Markalarının geçerliliği ve kapsamı ile AMD'nin AMD Markaları ile ilgili tasarruf hakkı veya şerefiyesini olumsuz etkileyebilecek biçimde kullanmayacaktır. Müstehcen, pornografik, şiddet içerikli, kaba veya yasa dışı sayılabilecek ya da amacı yasa dışı faaliyetleri teşvik etmek olan kullanımlar da bu kapsamda değerlendirilir.
  5. Lisans Sahibi, AMD'nin kendi takdir yetkisi dahilinde AMD Markalarının yanlış, sakıncalı, yanıltıcı, haksız veya kötüye kullanımı olarak değerlendirdiği her türlü kullanımı masrafları kendisi karşılayarak düzeltecek veya değiştirecektir.
  6. Lisans Sahibi kendisinin AMD Markalarını içerecek şekilde hazırladığı veya hazırlattığı her yayında veya başka üründe, AMD'nin söz konusu markanın sahibi olduğunu belirten özel bir ifadeye yer vermeyi kabul eder. Söz konusu ifade, yaygın olarak kullanılan bir yazı boyutunda ve varsa en az diğer marka, grafik veya logo ifadeleri kadar büyük olacaktır.
  7. Lisans Sahibi, AMD Markalarının kullanımının hiçbir şekilde Lisans Sahibinin şirketi, ürünleri ve/veya hizmetlerinin AMD tarafından desteklendiği veya onaylandığı anlamına gelmediğini kabul eder. Lisans Sahibi, AMD Markalarını hiçbir şekilde Lisans Sahibinin şirketi, ürünleri ve/veya hizmetlerinin AMD tarafından desteklendiği veya onaylandığını ima edecek şekilde kullanamaz.
 3. Lisans Sahibi, AMD Markalarını kullanırken sektörde standart haline gelmiş olan mevcut bilgisayar ürünleri kalitesine eşdeğer bir kalite seviyesini korumayı kabul eder. AMD Markalarının AMD ürünlerini içeren Lisans Sahibine ait bilgisayar ürünleri ile birlikte kullanılmasına ilişkin kalite standartları, en az Lisans Sahibi tarafından AMD ürünlerini içermeyen benzer bilgisayar ürünleri için kullanılan kalite standartlarına eşit olmalıdır.
 4. Lisans Sahibi, AMD'ye; ürünlerin ve pazarlamanın, reklamın, promosyonun ve AMD Markalarını taşıyan satış malzemelerinin numunelerini, belirtilen ürünlerin veya malzemelerin kullanımından en az on (10) iş günü önce AMD'nin yazılı onayını temin edecektir. AMD belirtilen ürün ve malzemeleri almasından itibaren beş (5) iş günü içinde cevap verecektir, fakat cevap vermemesi onayladığı anlamına gelmeyecektir. Onayı takiben, Lisans Sahibinin sadece daha önce onaylananlardan büyük ölçüde farklı olan ek numuneleri onaylanmak üzere göndermesi gerekir.
 5. Lisans Sahibi, AMD Markaları ile ilgili isim hakkının yüksek değerini kabul eder ve ayrıca AMD Markaları ve bunlarla ilgili isim hakkının tek ve münhasır sahibinin AMD olduğunu kabul eder. Lisans Sahibi, bu Sözleşme süresince veya bitiminden sonra AMD'nin AMD Markaları ile ilgili mülkiyeti veya haklarına saldıran, onunla yarışan veya mücadele halinde olan başka bir tarafa yardım etmeyeceğini, kendisinin de bizzat AMD'ye saldırmayacağını, onunla yarışmayacağını ve mücadele etmeyeceğini kabul eder.
 6. Lisans Sahibi, (a) Lisans Sahibinin bu şart ve koşulları ihlal etmesi; ve/veya (b) AMD Markaları veya ticari markaları ya da üçüncü tarafa ait markaların Lisans Sahibi tarafından yetkisiz veya ihmalkar kullanılmasından kaynaklanan her türlü hak talebi, dava, hüküm, kayıp, zarar, maliyet ve tüm hukuki işlemlere ait avukatlık ücretlerine karşı AMD'yi savunmayı, tazmin etmeyi ve AMD'nin bunlardan zarar görmesini engellemeyi kabul eder.
 7. Lisans Sahibi, AMD Markalarının yetkisiz kullanımı ile ilgili olarak kendisinin fark ettiği her türlü durumu derhal AMD'ye bildirecektir. AMD'nin yetkisiz kullanıcıya karşı harekete geçme hakkı vardır, ancak bu hakkını kullanmak zorunda değildir.

II. Tazmin Etme

Lisans Sahibi, AMD Markalarının herhangi bir kişinin ve kuruluşun telif hakkını, ticari markasını veya ortak yasa haklarını ihlal edecek şekilde değiştirilmeyeceğini kabul eder, ve yine kabul eder ki, kendisi tarafından üretilen AMD Markalarını içeren malzemelerdeki hiçbir şey, gizlilik ve yayınlama hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir kişi ya da kuruma hiçbir şekilde hakaret ve iftirada bulunmayacak veya bu kişi ve kurumların herhangi bir hakkını ihlal etmeyecektir. LİSANS SAHİBİ, BU SÖZLEŞMEDEKİ ŞART VE KOŞULLARIN LİSANS SAHİBİ TARAFINDAN İHLAL EDİLMESİ, LİSANS SAHİBİNİN ÜRÜNLERİ VEYA AMD MARKALARININ BAŞKA ŞEKİLDE UYGUNSUZ KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN HER TÜRLÜ ZARAR, ZİYAN, YÜKÜMLÜLÜK VE DİĞER MASRAFLARA (MAKUL AVUKATLIK ÜCRETLERİ DAHİL) KARŞI AMD VE LİSANS VERENLERİ, BUNLARIN DİREKTÖRLERİ, YÖNETİCİLERİ, ÇALIŞANLARI, BAĞLI ŞİRKETLERİ VEYA TEMSİLCİLERİNİ SAVUNMAYI, TAZMİN ETMEYİ VE BUNLARIN ZARAR GÖRMELERİNİ ENGELLEMEYİ KABUL EDER.

III. Garantinin Reddi

​AMD TARAFINDAN SAĞLANAN TÜM MALZEMELER, AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ OLMADAN "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMAKTADIR. AMD MALZEMELERLE İLGİLİ OLARAK TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, TASARRUF HAKKI VE İHLAL ETMEME GİBİ AÇIK VEYA ZIMNİ TÜM GARANTİLER VE KOŞULLARDAN FERAGAT EDER. AMD, BU SUNUCUDAN SAĞLANAN MALZEMELERİN KULLANIMI VEYA PERFORMANSINDAN KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKAN, İSTER SÖZLEŞME İSTER TAZMİN HUKUKU UYARINCA YA DA BAŞKA GEREKÇELERE DAYALI HER NE OLURSA OLSUN HİÇBİR ŞEKİLDE ZARARLARDAN (BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN KULLANIM, VERİ VEYA KAR KAYBINDAN KAYNAKLANAN ZARARLAR DAHİL) SORUMLU DEĞİLDİR. AMD'NİN SÖZ KONUSU ZARARLARIN ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI HAKKINDAN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLMİŞ OLMASI BU DURUMU DEĞİŞTİRMEZ.

IV. Fesih

 1. Lisans Sahibinin işbu Sözleşmenin şart ve koşullarına uymaması, bu Sözleşmenin derhal feshedilmesiyle sonuçlanacaktır.
 2. AMD, takdir yetkisi tümüyle kendisinde olmak üzere, AMD Markalarını kullanma iznini geri çekme hakkını saklı tutar.
 3. Bu Sözleşmenin süresinin bitmesi veya feshedilmesinden sonra, bu Sözleşme kapsamında Lisans Sahibine verilen hak ve lisanslar derhal sona erecek ve Lisans Sahibi AMD Markalarını kullanmayı derhal bırakacaktır.

V. Diğer Hükümler

 1. Bu Sözleşmeyle ilgili olarak ortaya çıkacak iddialar, yasa çatışmaları ilkelerine bakılmaksızın, Teksas Eyaleti'nin asli iç kanunları uyarınca yönetilecek ve yorumlanacaktır. Bu Sözleşmenin taraflarının her biri bu Sözleşmeden veya Sözleşme konusundan kaynaklanan ya da bu Sözleşmeyle veya konusuyla ilgili olarak ortaya çıkan tüm yasal işlemlerde Teksas Travis İlçesi ve Teksas Batı Bölgesi Eyalet ve Federal mahkemelerine başvurur. Tarafların her biri bu makamlara yönelik olası itirazından feragat eder.
 2. Yargı yetkisine sahip herhangi bir mahkeme tarafından bu Sözleşmenin herhangi bir maddesi hükümsüz veya uygulanamaz olarak beyan olunmuşsa, bu beyan kalan maddeleri hiçbir şekilde etkilemeyecektir.
 3. Taraflardan birinin bu anlaşma ile verilen herhangi bir hakkı uygulamada başarısız olması veya herhangi bir ihlal durumunda diğer
  tarafın aleyhine hareket etmemesi, o tarafın haklarının müteakip uygulamasından veya gelecekteki ihlal hallerinde müteakip hareketlerinden feragat etmesi anlamına gelmeyecektir.
 4. İşbu Sözleşme taraflar arasındaki sözleşmenin bütününü teşkil eder ve bu Sözleşmenin konusuyla ilgili daha önceki veya eşzamanlı sözlü anlaşmaların yerine geçer.

İşbu Sözleşmenin şart ve koşullarıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen AMD Hukuk Departmanı ile temas kurunuz: ​ amd.trademarks@amd.com.

DİPNOTLAR: